ALGEMENE VOORWAARDEN

Het Onderhuis

Kerkbuurt 197
3361 BG Sliedrecht

Nederland

info@hetonderhuis.nl 

www.hetonderhuis.nl
KvK 73593451

 

Artikel 1: Definities en Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van “Het Onderhuis”, gevestigd te Sliedrecht, zijn deze Algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van www.hetonderhuis.nl. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is de toepasselijkheid van andere Algemene voorwaarden uitgesloten en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.4 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door “Het Onderhuis” worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
1.5 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van “Het Onderhuis” worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door ”Het Onderhuis” ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
1.6 Daar “Het Onderhuis” veel handgemaakte en van natuurlijke producten vervaardigde artikelen verkoopt kunnen er altijd enige afwijkingen in het product aanwezig zijn. Op deze artikelen wordt geen garantie gegeven.
1.7 Koper heeft zijn verantwoordelijkheid m.b.t. het plaatsen, ophangen en gebruiken van geleverde artikelen. “Het Onderhuis” is echter niet aansprakelijk voor zogenaamde gevolg schade die afnemer, koper of een derde ter zake van de producten mocht lijden.
1.8 “Het Onderhuis” behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Deze Voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst)

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van “Het Onderhuis” zijn vrijblijvend en “Het Onderhuis” behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling/koop door “Het Onderhuis”. “Het Onderhuis” is gerechtigd zonder opgave van redenen bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt “Het Onderhuis” dit mee binnen 10 (tien) werkdagen na ontvangst van de bestelling.  

 

Artikel 3. Prijzen

3.1 Alle bij de artikelen genoemde prijzen zijn in Euro's, inclusief kosten van verpakking. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.
3.2 Prijzen zijn inclusief BTW, tenzj anders aangegeven.
3.3 “Het Onderhuis” kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 4. Betalingen

4.1 Betaling geschied door vooruitbetaling middels IDEAL, bankoverschrijving of betaalverzoek (via app of email).
4.2 Uw bestelling wordt geannuleerd indien de betaling niet binnen 8 dagen op mijn bankrekening staat en weer in de verkoop gezet.

 

Artikel 5. Levering

5.1 “Het Onderhuis” zal vooral uit voorraad leveren uitzonderingen zullen altijd met de klant besproken worden in onze winkel.
5.2 De opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

5.3 “Het Onderhuis” zorgt voor een zorgvuldige verpakking en verzending van de bestelling. De mogelijke risico’s die het verzenden van de bestelling met zich meebrengt zijn altijd voor de koper. “Het Onderhuis” is nimmer aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigen van de verzonden artikelen.

5.4 Om kosten en het milieu te sparen maakt "Het Onderhuis" gebruik van reeds eerder gebruikt verpakkingsmateriaal.

 

Artikel 6. Garantie

6.1 Op geleverde producten wordt geen garantie gegeven.

 

Artikel 7 Overmacht

7.1 In geval van overmacht is “Het Onderhuis” niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
7.2 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft “Het Onderhuis in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk of per e-mail aan u mee te delen en zulks zonder dat “Het Onderhuis” gehouden is tot enige schadevergoeding.
7.3 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan “Het Onderhuis” kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, vertraging van de import en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

 

Artikel 8 Persoonsgegevens

8.1 De gegevens die door de Klant worden verstrekt worden door "Het Onderhuis" vertrouwelijk behandeld.
8.2 “Het Onderhuis” neemt daarbij de van toepassing zijnde privacy regel- en wetgeving in acht.
8.3 “Het Onderhuis” verstrekt geen klantgegevens aan derden.

 

Artikel 9. Klachten en reclames

9.1 Zodra het artikel door u is ontvangen, heeft u de plicht te controleren of het artikel aan de overeenkomst beantwoord. Indien dit niet het geval is, dient u “Het Onderhuis” daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de koop, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, per e-mail of persoonlijk gemotiveerd kennis te geven.
 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 “Het Onderhuis” is niet aansprakelijk indien er schade is te wijten is aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen aan het product of in de inspiratieruimte, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument.
10.2 In geen geval kan “Het Onderhuis” aansprakelijk worden gesteld of verantwoordelijk worden gehouden voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan door bezoek in onze inspitatieruimte, inclusief problemen ontstaan tussen consument en verkoper.
10.3 “Het Onderhuis” is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van “Het Onderhuis”. “Het Onderhuis” is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
10.4 Indien “Het Onderhuis”, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.

10.5 Kleuren van de artikelen / foto`s op website kunnen enigszins afwijkend zijn van de werkelijke kleuren.

10.6 Veel van onze artikelen hebben al een leven gehad en vertonen gebruikerssporen. Ook kunnen deze sporen tonen van houtworm. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit het gebruik van een door ons geleverd artikel.

 

Artikel 11. Opzicht

11.1 Als service kunnen producten opzicht meegenomen worden, nadere afspraken worden met u besproken en op papier worden vastgelegd.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze Voorwaarden ongeldig worden verklaard:

- zullen overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven,

- zullen “Het Onderhuis” en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

12.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
 


Sliedrecht, maart 2020